1
1

Empresa

Asesoría Garcia Ripoll és una assessoria creada en 1972 per atendre i cobrir les necessitats de gestió administratives de les empreses, principalment en l’àmbit laboral. La nostra empresa compta amb la confiança de múltiples companyies d’àmbit nacional i internacional situades al nostre país. Les empreses afiliades són de tot tipus i sectors. El personal és especialitzat i gaudeix d’una àmplia experiència en el sector. Està vinculada per raons de propietat amb un bufet d’advocats fundat en 1969.

Per aquest últim motiu el Despatx també presta assistència lletrada a persones físiques i jurídiques, en condició de Defensa o d’Acusació particular, en procediments judicials. Des de la presentació de la denúncia fins a l’esgotament de tots els recursos previstos en Dret.

També col·laborem amb assessors fiscals i comptables, situats en el nostre propi despatx, per oferir un servei integral als clients que ho desitgin.

Com a assessors d’empreses, el nostre objectiu principal és aconseguir que els nostres clients dipositin la seva confiança en nosaltres, de manera que se sentin lliures i amb la tranquil·litat necessària per dedicar-se al que saben fer, delegant-nos les àrees i funcions que una empresa necessita per al seu desenvolupament.

Serveis

SERVEIS LABORALS

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL

 • Legalització de noves empreses.
 • Estudi d’antecedents i posada al dia de la situació laboral.
 • Estudi, càlcul i confecció de nòmines del personal de l’empresa amb aplicació del Conveni Col•lectiu que correspongui.
 • Estudi, càlcul, confecció i tramitació de les Assegurances Socials mensuals. (Règim General, Assimilats, Especial Agrari, Representants de Comerç, etc.)
 • Retenció de l’IRPF. i confecció de les Cartes de Pagament Trimestrals o Mensuals, segons com pertocarà, així com el Resum Anual i els corresponents certificats d’empresa.
 • Altes, variacions i baixes de treballadors en la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través del Sistema Red.
 • Altes i baixes de malaltia en l’Institut Nacional de la Seguretat Social, també a través del Sistema Red.
 • Tramitació de comunicats d’accidents i relacions d’accident sense Baixa Mèdica, a través del Sistema Delta o CAT365.
 • Quitances per cessament.
 • Tramitació de contractes i certificats d’empresa a través del Sistema Contrat@.
 • Escrits de sancions als treballadors.
 • Seguiment de la contractació temporal amb avís a l’empresa dels venciments.
 • Estudis o Resums de Nòmines i Imputacions de Costos mensuals.
 • Fitxer bancari i detall en “Pdf” per al pagament de les nòmines per via telemàtica.
 • Enviament via mail, en formats “Excel”, “Word” i “Pdf” de tota la documentació, en castellà o en català.
 • Comprovació de les comunicacions electròniques de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Quitances per cessament de treballadors en l’empresa.
 • Sancions i acomiadaments de treballadors.
 • Conciliacions davant el SMAC. i Jutjats socials.
 • Negociació i aplicació de Convenis Col•lectius de Treball.
 • Expedients de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, etc.
 • Autònoms, professionals o administradors.
 • Estrangeria: permisos de residència, treball, re agrupació familiar,…
 • Empleades de llar: contracte, alta TGSS., cotització Assegurances Socials,…
 • Assessorament i informació permanent.

DEFENSA JURÍDIC-LABORAL

 • Assessorament a departaments de RR.HH.
 • Consultes jurídiques d’assumptes individuals i col•lectius.
 • Assessorament i negociació amb Comitès d’empresa.
 • Acomiadaments individuals i col•lectius (ERO). Procediments Concursals.
 • Tràmits davant el Departament de Treball. Conciliacions laborals.
 • Procediments davant la Inspecció de Treball.
 • Redacció de reclamacions prèvies en la via administrativa.
 • Reclamacions per quantitat, sanció, classificació professional, mobilitat, assetjament, incompliment empresarial, declaratives,…
 • Representació processal davant els Jutjats socials.
 • Recursos davant tribunals superiors.
 • Procediments d’execució. Tramitacions davant el FOGASA.
 • Expedients d’incapacitat permanent, jubilació i altres prestacions contributives i no contributives.
 • Reclamació per altes i baixes mèdiques i accidents de treball-malalties professionals. Despeses sanitàries.
 • Prestacions i subsidis per desocupació.

SERVEIS FISCALS I COMPTABLES

ÀMBIT FISCAL

 • Estudi d’antecedents i posada al dia de la situació fiscal de l’empresa.
 • Assessorament, presentació i liquidació dels impostos de Societats.
 • Renda.
 • Patrimoni.
 • IVA.
 • Transmissions i AJD.
 • Successions i Donacions.
 • Tributs locals.
 • Tots ells amb el seu corresponent estudi d’implicacions i anàlisis d’alternatives.
 • Compareixença i representació davant els serveis d’inspecció i gestió.
 • Planificació i seguiment d’exercicis avisant de desviacions i conseqüències.
 • Recurs de liquidacions i sancions de l’Administració.

ASSESSORIA COMPTABLE I FINANCERA

 • Confecció de la Comptabilitat i tancaments periòdics.
 • Supervisió i Revisió de tancaments periòdics.
 • Planificació, seguiment, control i assessorament en el pendent de cobrament.
 • Assessoria financera: Optimització del cost del deute.
 • Presentació de tancaments comptables i analítics. Diagnòstic i conclusions.
 • Anàlisi de costos.
 • Elaboració de Pressupostos.
 • Estudi i optimització de recursos materials i humans a l’àrea administrativa interna.
 • Suport inicial i seguiment del compliment dels objectius.
 • Informes periòdics econòmics, financers i comptables.
 • Estudis de viabilitat, fixació d’objectius (Rendibilitat, endeutament,…)
 • Portar els llibres oficials i presentació dels mateixos.
 • Presentació de comptes anuals.
 • Auditoria Interna: comptable, control intern.

ALTRES SERVEIS

DRET MATRIMONIAL

 • Separacions
 • Divorcis
 • Nul·litats
 • Convenis

DRET CIVIL

 • Contractes
 • Família
 • Arrendaments
 • Successions
 • Testaments
 • Declaració d’hereus

DRET PENAL

 • Denúncies
 • Querelles
 • Assistència i defensa al detingut
 • Accidents de circulació

DRET ADMINISTRATIU

 • Gestions davant ajuntaments
 • Entitats estatals i autonòmiques
 • Contenciós administratiu

Contacte

Asesoría Garcia Ripoll, SL

Rambla Catalunya, 91-93, 5º 1ª
08008 Barcelona
T. 93 215 89 92
F. 93 215 91 90
Mail: asesoria@garcia-ripoll.com

Bufete Airas

Oficines Barcelona
Ronda de Sant Pere, 38, 2º 2ª
08010 Barcelona
T. 93 268 14 90
F. 93 268 41 79
Mail: airasle@bufeteairas.com

Oficines Terrassa

Carrer Major, 40,
(GSP Centre de Negocis)
08221 Terrassa
T. 93 788 99 41
F. 93 733 07 52